کابل آبگرد کوره القایی

کابل های آب و برق از تجهیزاتی می باشند که در تمام کوره های القایی و با اندازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.کوره های القایی بر اساس ظرفیت و توانی که دارند از کابل های مختلف و با اندازه های مختلفی استفاده می کنند. کابل آبگرد کوره القایی چیست کابل …

کابل آبگرد کوره القایی اطلاعات بیشتر